type io.WriterTo (interface)

Method Implmentations

WriteTo(w Writer) (n int64, err error) *bufio.Reader.WriteTo bufio.ReadWriter.Reader.WriteTo *bytes.Buffer.WriteTo *bytes.Reader.WriteTo *internal/trace.Writer.Buffer.WriteTo *net.Buffers.WriteTo *strings.Reader.WriteTo